آتیش فندکم زیر آخرین سیگارم منم پا به پای شما تا صبح بیدارم اگه یادت بره به یادت میارم که گفتی امثال من دورت زیادن پس از عشق زیاده که پیشت میخوابه بالاست کلاست من هنوز پیادم نخند زمونه به این روزگارم