با تشکر از امیر کلهر رضا اسماعیلی محسن لرد و علی علوی